گروه عربی خمینی شهر
گزارش وضعیت دبیران درس عربی شهرستان خمینی شهر

 

دوره  های ضمن خدمت درس مربوطه

سابقه خدمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

تعداددبیران

نگذرانده

گذرانده

بالای 20سال

11تا20سال

1تا10سال

غیرمرتبط

مرتبط

فوق لیسانس وبالاتر

لیسانس

 

 

60

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

 

**

 

0

 

100

 

60

 

3/33

 

20

 

6/66

 

40

 

***

 

0

 

33/8

 

5

 

6/91

 

55

 

10%

 

6

 

90%

 

54

 

 

تحلیل گروه آموزشی :

باتوجه به آماردبیران عربی، تعداددبیران غیرمرتبط بسیاراندک می باشد.

آمارگیری سوابق همکاران ، نشان دهنده ی تجربه ی دبیران است.

به علت ازدیاددبیران عربی مدارس دخترانه شهرستان، تعدادی ازهمکاران بالاجباردررشته های غیرمرتبط مانند : پرورشی، معاونت آموزشی، متصدی آزمایشگاه و.... مشغول به کارهستند.

درمدارس پسرانه به علت کمبوددبیرمرتبط بادروس عربی، ازدبیران غیرمرتبط استفاده شده است

دردبیرستانهای غیرانتفاعی (دانشگاه صنعتی)انتخاب دبیرشرایط خاص داردوازطریق آموزش وپرورش شهرستان انتخاب نمی شوند.

درسالهای اخیرتمایل دبیران به ادامه ی تحصیل افزایش یافته است.

باتوجه به اینکه حدود10سال است که هیچ دوره ی ضمن خدمتی برای دبیران عربی برگزارنشده است، باتوجه به نیازمبرم آنها جهت رفع اشکالات همکاران ، درجلسات گروه ازتدریس همکاران باسابقه استفاده شده است که به نظرآنهاکافی نیست.

مدیران مدارس پسرانه (خصوصاهنرستانها) ازوضعیت تقسیم دبیران عربی شهرستان شاکی هستندوبه نظرمی آیدبابازنشسته شدن همکاران باسابقه ومجرب درسال آینده با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

باتوجه به اینکه ازنظرمسؤولین  آموزش متوسطه شهرستان ، دبیرمرتبط دبیری است که چندسال دریک رشته تدریس کند طی بازدیدازمدارس پسرانه ،خلاف آن ثابت شده است چراکه دبیران رشته الهیات بعضاتدریس درس عربی راسرسری گرفته ودرنتیجه دانش آموزان رادچارمشکلات فراوانی می نمایند.

به طورمثال : درجلسات گروه عربی شرکت نکرده وازبارم بندی ونحوه ی طراحی سوالات عربی بی اطلاع بوده وبه پرسش کلاسی اصلااهمیت نمی دهند.

 

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:45 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
بازدیدهای اجراشده ازواحدهای آموزشی شهرستان خمینی شهر

 

گروه بازدیدکننده

آموزشگاه های موردبازدید

روزبازدید

تاریخ بازدید

ردیف

زبان وادبیات عرب

هنرستان کارودانش دخترانه عترت – دبیرستان پسرانه البرز

شنبه

22/8/89

1

زبان وادبیات عرب

داورپناه26کلاس سوم ریاضی خانم اعظم احسانفر

دوشنبه

15/9/89

2

زبان وادبیات عرب

غیرانتفاعی پسرانه ودخترانه دانشگاه صنعتی

شنبه

27/9/89

3

زبان وادبیات عرب

آموزش ازراه دوردخترانه – غیرانتفاعی پسرانه شایستگان

شنبه

4/10/89

4

زبان وادبیات عرب

آیت الله درچه ای «آموزش ازراه دورپسرانه درچه»

شنبه

2/11/89

5

زبان وادبیات عرب

دبیرستان دخترانه شهیدمجبوری – دبیرستان پسرانه شهیداشرفی

شنبه

9/11/89

6

زبان وادبیات عرب

دبیرستان دخترانه داورپناه26  - دبیرستان پسرانه امین

شنبه

23/11/89

7

زبان وادبیات عرب

دبیرستان پسرانه ابوذر – دبیرستان دخترانه ایران وشریف

شنبه

21/12/89

8

زبان وادبیات عرب

دبیرستان دخترانه نبوت – هنرستان فنی حرفه ای پسرانه شهیدرجایی

شنبه

20/1/90

9

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:44 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
 

گزارش وضعیت نمرات دانش آموزان دردروس عربی شهرستان خمینی شهر

الف- ارائه آمارتوصیفی ازوضعیت نمرات دانش آموزان :

آمارقبولی 73/ 84  درصد درس عربی 1درخرداد89  نشان ازرشداین درس نسبت به سال گذشته دارد.

آمارقبولی  02/98  درصددرس عربی 2عمومی درخرداد89 رضایت بخش بوده ونسبت به سال گذشته رشدی نداشته است.

آمارقبولی   01/89  درصددرس عربی 2 علوم انسانی درخرداد89 رضایت بخش بوده ونسبت به سال گذشته رشدی نداشته است.

آمارقبولی  83/70  درصددرس عربی1/2 هنرستانهادرخرداد89 رضایت بخش نبوده ونسبت به سال گذشته حدود11% افت داشته است ومدیران آموزشگاهها، علت راشیوه ی نادرست تقسیم دبیران عربی واستفاده ازدبیران غیرمرتبط می دانند.

آمارقبولی  28/69  درصددرس عربی 2/2 هنرستانها درخرداد89 رضایت بخش نبوده ونسبت به سال گذشته 1% رشدداشته است ومدیران آموزشگاهها، علت راشیوه ی نادرست تقسیم دبیران عربی واستفاده ازدبیران غیرمرتبط می دانند.

آمارقبولی 02/ 84 درصد درس عربی 3عمومی درخرداد89 نشان ازافت 6% این درس نسبت به سال گذشته دارد.

آمارقبولی 43/ 65 درصد درس عربی 3علوم انسانی درخرداد89 نشان ازافت 2% این درس نسبت به سال گذشته دارد.

ب- خلاصه تجزیه وتحلیل نتایج :

***  مدارس حاشیه شهرومدارس پسرانه نسبت به بقیه ی آموزشگاههادرصدقبولی پایینتری دارندکه امیداست باتمهیدات جدیدمسوولین آموزش وپرورش شهرستان ازجمله یک نوبته کردن آموزشگاههای فوق الذکروانتصاب مدیران فعال وکارآمددرآموزشگاهها، درخرداد1390 شاهدرشدقبولی دانش آموزان باشیم.

***  دررشته های علوم انسانی برخلاف اینکه درس عربی جزء دروس اختصاصی آنهابه شمارمی رود، دانش آموزان

بامعدل بسیارپایین بالاجباربه این رشته رومی آورندکه خودعامل مهمی درافت تحصیلی آنهاست..

***  ازبازدیدهای مدارس چنان برمی آیدکه عدم وجودپرسشهای مستمرمخصوصادرمدارس پسرانه، عامل دیگری جهت افت درصدقبولی دانش آموزان است.

*** دبیران ومدیران مدارس دربازدیدهامکررازکمبودساعت تدریس درس عربی 1- 1/2- 2/2  شکایت می کنندواظهار  می دارندمشکل ازطریق گروه ادبیات عرب استان به مسوولین مربوطه جهت بررسی ارجاع داده شود.

 

 

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:44 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
 

به نام خدا

 موضوع : علل افت تحصیلی دردرس عربی دانش آموزان شهرستان خمینی شهر

 باتوجه اینکه درسنوات گذشته درسطوح مختلف شهرستان خمینی شهرتدریس داشته ام علل افت درس عربی رادراین شهرستان به شرح زیربیان می نمایم.

1- تبلیغات وسیع دشمن درجهت دین زدایی ، که موجب می شوددانش آموزنسبت به علوم ومعارف اسلامی احساس نیازدرونی نکندامابرعکس به زبان خارجه «انگلیسی» احساس نیازبیشتری بنماید.

2- محتوای دروس عربی که مولفین ، هدف ازآن راآشنایی باعلوم قرآنی مطرح کرده اندتاکنون چندان محقق نشده است.

3- قواعدعربی معمولابرای دانش آموزسخت وپیچیده به نظرمی آیدولازم است مولفین به آین مسئله توجه کنند.

4- کُتب عربی راهنمایی بسیارساده وآسان وروان طرح شده ودانش آموزسال باحجم انبوهی ازدرس درسال اول دبیرستان  مواجه می شود.که زمان تدریس آن هم کم بوده وفرصت چندانی برای مطالعه ی کافی نداردوحدود

چهارماه اول درسردرگمی وحیرت وتعجب می ماندتااینکه دردی ماه دچاراضطراب شدیدمی شودوخانواده های آنهابااحساس ناخوشاینی دچارنگرانی می گردند.

5- لازم است برای تشویق دانش آموزان مسابقاتی درسطح شهرستان واستان حداقل سه ماه یکباراجراوهمچنین مسولین آموزش وپرورش ومدیران بادیدبهتری به این درس بنگرند.وازتشکیل کلاسهای تقویتی ، مهارت تست زنی و... دریغ ننمایندوماننددروسی چون ریاضی و.. به درس عربی نیزتوجه کافی بنمایند.

6- دبیران محترم درس عربی ، ازاسترس دانش آموزبکاهندوبه اواعتمادبه نفس داده وانگیزه ی اورابالا ببرند.

7- دبیران این شهرستان کم کاری نمی کنندوتلاش بسیاری می نماینداماگاهاشیوه ی تدریسشان دچاراشکال است که درکلاسهای تقویتی یاجبرانی مشهوداست.

 

تهیه کننده : خانم اشرف کردسدهی

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:40 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
 

 

عش الغراب = فطر= قارچ

بندورة = طماطم= گوجه فرنگی

شطة= الفلفل الحار= فلفل قرمز

قرنبیط اخضر= بروکلی= کلم سبزبروکلی

ریحان= حبق

بطاطا= بطاطس= سیب زمینی

ماءالزهر= گلاب

عیش = خبز= نان

طوافة= هلیکوپتر

 

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:39 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
به نام هستی بخش جهان

طرح درس روزانه نام درس : عربی1                                                      موضوع درس : اوزان افعال ثلاثی مزید«1»

تهیه کننده : خانم معصومه صالحی                       نام کلاس : اول دبیرستان                 مدت تدریس : 90دقیقه                   

هدف درس : معرفی اوزان افعال ثلاثی مزیدوترجمه وکاربردآنها

****************

اهداف کلی :

1- یادگیری اقسام فعل ازنظرتعدادحروف

2-آشنایی باافعال ثلاثی مجردومصادرسماعی آنها

3-آشنایی باافعال ثلاثی مزیدومصادرقیاسی آنها

4- شناخت سه باب «افعال- تفعیل- مفاعلة»  ازبابهای ثلاثی مزیدونکات مربو

اهداف رفتاری :

1- مفاهیم قرآنی واخلاقی درس رابفهمد.

2- آگاهی ازتفاوت تعدادحروف درافعال.

3- دانستن اینکه ملاک اصلی تشخیص تعدادحروف درافعال ، اولین صیغه ی ماضی آنهاست.

4- دانستن تعریف ثلاثی مجردومزید

5- تشخیص تفاوت افعال مجردومزیدوتوانایی تفکیک آنها

6- آگاهی ازمعیارتشخیص مجردیامزیدبودن افعال

7- شناخت طریقه یافتن صیغه ی اول فعل ماضی

8- آشنایی بابابهای «افعال ،تفعیل ، مفاعلة»

9- آشنایی وفهم معانی افعال دربابهای «افعال- تفعیل- مفاعلة»

10- کسب توانایی درساخت فعل امرازباب افعال

11- تشخیص اینکه درباب تفعیل ومفاعلة جهت ساخت امرمخاطب نیازی به آورد ن همزه دراول فعل نیست.

رفتارهای ورودی :

1- تشخیص فعل ازاسم وحرف

2- تشخیص نوع افعال«ماضی، مضارع، امر»ونشانه های آنها

3- صرف 14صیغه ی فعل «ماضی، مضارع»به همراه ضمایرمنفصل مرفوعی

4- ساخت وصرف شش صیغه ی فعل امر ونهی مخاطب ازمضارع مخاطب

5- بتواندوزن فعلهای ثلاثی مجردرابیابد.

ارزشیلبی تشخیصی :

1- درمتنهای عربی افعال رامشخص کنند..

2-اولین صیغه ی فعل ماضی افعال داده شده رابسازند.

3- ازفعلهای داده شده امرونهی بسازند.

4- فعلهای داده شده راباصیغه های ذکرشده بازسازی کنند.

5- ضمایرمربوط به افعال داده شده رابنویسند.

زمان :10دقیقه

فعالیتهای حین تدریس :

1- حضوروغیاب  ←5دقیقه

2- آمادگی وایجادانگیزه : 5دقیقه

3- معرفی درس وطرح سوال : 5دقیقه

4- تدریس قواعد  30دقیقه

5- جمع بندی درس توسط دانش آموزان : 10دقیقه

6- ارزشیابی مرحله ای : 15دقیقه

فعالیتهای بعدازتدریس :

1- تعیین وقت برای جلسه ی بعد، جهت پرسش تدریجی

2- بررسی تمرینات درس وارائه توضیحات : 10دقیقه

3- تعیین فعالیت مثل :«پیداکردن افعال ثلاثی مزیدمتن درس واوزان آنها»

 «والسلام»

 

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:33 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
طرح درس روزانه

نام درس : عربی3عمومی                        نام دبیر : خانم زهراحاج هاشمی                                تعداددانش آموزان :30 نفر

نام کلاس : سوم ریاضی                         نام آموزشگاه : دبیرستان دخترانه شهیدمجبوری                  مدت تدریس : 45 دقیقه

«موضوع منادی»

اهداف کلی درس                                 1- آشنایی باواژگان جدیدعربی وترجمه ی آنهاوآشنایی بامتن جدیدعربی

                                    2- آشنایی باساختاردستوری «ندا» درزبان عربی

اهداف رفتاری  : ازدانش آموزان انتظارمی رودکه درپایان درس :

 

** متن درس رابفهمدوبتواندبرخی ازواژگان جدیدراترجمه کند.

** بتواندترجمه ی کلی درس رابیان کند.

** اسلوب مانداونداراتعریف کند.

** انواع منادی رابیان کند.

** منادای علم ومضاف رابامثال توضیح دهد.

** کلمه ی «ایّهاوایّتها» رادرجای مناسب قرار دهد.

** منادای نکره مقصوده راازمندای علم تشخیص دهد.

                                                                                                                                                                          فعالیتهای قبل ازشروع تدریس :

** سلام واحوال پرسی

**حضوروغیاب

** بررسی برگه های تکلیف دانش آموزان که جهت «للاعراب» درجلسه ی قبل مشخص شده بود.

روش تدریس :« الگوی یاران دریادگیری»

رسانه های آموزشی  ←  گچ، تخته سیاه، کتاب درسی، برگه های زیراکس شده ازترجمه

ارزشیابی تشخیصی :

ازچندنفردرباره ی استثناء،  اسلوب آن وانواع مستثنی سوال می شودوازآنهاخواسته می شودهریک مثالی برای مستثنی مفرغ ومستثنی ومستثنی منه بیان کند.

ایجادانگیزه وآمادگی: سوالات زیرپرسیده شده وپاسخ درست تاییدمی گردد.

1- آیامی دانید«ندا»دردستورزبان فارسی چیست؟              4- اسم معرفه رابامثال تعریف کنید.

2-حروف ندادرزبان فارسی کدامند؟                            5- اسم معرب ومبنی راتعریف کنیدوبامثال کامل بیان نمایید.

3-چندمثال برای منادای درفارسی بیان کنید.

ارائه درس جدید:

1- دانش آموزان به صورت گروهی کنارهم می نشینند.

2- چندسوال درباره ی درس ازآنهاپرسیده می شود.«سوالات برروی تابلونوشته می شود»

3- دراین مرحله به دانش آموزان فرصت داده می شودکه درباره ی سوالات فکرکنندوهردانش آموزدرکتاب درسی بدنبال جواب می گرددوپس ازآن نتیجه گیری وبرداشت فردی خودرامی نویسد.                                            زمان 7-5 دقیقه

4- دراین مرحله افرادگروه به جمع آوری نظرات وهم فکری بااعضاء دیگرمی پردازند.                 زمان 10دقیقه

5- نظرگروه توسط نماینده ی گروه به دانش آموزان ارائه می گردد.

6- نظرنماینده ی گروههاموردنقدوبررسی دانش آموزان قرارگرفته واشکالات احتمالی رفع می شود.

7- دراین مرحله توضیحات تکمیلی درس برروی تابلونوشته می شودوبامثال ، نکات کلیدی درس ، ازجمله مواردزیربرروی تابلونوشته           می شود.

منادی وانواع آن- منادی علم- مندای نکره مقصوده- مندای مضاف- لفظ جلاله «الله»درمنادی بودن- کاربردایّهاوایّتها

یاعلیُّ                 یارجلُ                 یاقدیمَ الاحسان                اللهُمَّ= الله               یاایّهاالتلمیذُ         یاایّتهاالتلمیذة

متن درس وترجمه ی آن به روش ذکرشده بالاانجام می شود.

بااین تفاوت که ابتدامتن درس قرائت شده وواژگان جدیدعربی  مشخص وترجمه می شود.سپس هردانش آموزمشغول ترجمه به صورت فردی شده وبرگه های زیراکس شده ی مربوط به ترجمه توسط گروه بررسی وجاهای خالی آن تکمیل می شود.

بعدازآن توسط نماینده ی گروه یک پاراگراف ازترجمه خوانده شده واشکالات برطرف می گردد.

درمرحله ی آخرکلمات مترادف ومتضاددرس جدیدروی تابلونوشته می شود.

فعالیت پایانی :

جمع بندی نکات مهم وکلیدی درس منادی همراه مثال برروی تابلونوشته می شودتادرصورت نیازدانش آموزان یادداشت برداری کنند.

ارزشیابی پایانی :

میزان فعالیت گروهی دانش آموزان درگروه وارائه مطالب ارزشیابی می شود.

تعیین تکلیف :

تمرینهای درس منادی برای جلسه آینده پاسخ داده شود.

سه سطراول متن درس ترکیب شود

درجلسه ی بعدترجمه درس به همراه متضادومترادفای متن درس پرسیده می شود.

جلسه باصلوات برمحمدوخاندان اوبه پایان می رسد.

 طرح درس روزانه  «روش تصحیح خطاها»

نام درس : عربی3عمومی                       نام دبیر : خانم زهراحاج هاشمی                               

نام کلاس : سوم ریاضی                         نام آموزشگاه : دبیرستان دخترانه شهیدمجبوری                  مدت تدریس : 45 دقیقه

موضوع وعنوان درس : شمس العدالة «درس دوم»

اهداف کلی :

1- آشنایی دانش آموزان باکلمات وواژگان جدیددرس درقالب متن درس «داستان درباره ی امام علی<ع> وچگونگی ترجمه ی این متون

2- آشنایی دانش آموزان باجلوه هایی اززندگی اجتماعی ، اقتصادی وحکومتی حضرت علی<ع>

اهداف رفتاری : دانش آموزان بایدبتوانند

 1- واژگان جدیددرس رابه فارسی ترجمه کنند.

 2- واژگان فارسی رابه عربی ترجمه نمایند.

 3- ترجمه ساختارجدیدموجوددردرس رابیان کنند.

 4- پیامهای اخلاقی درس رابیان نمایند.

 5- افعال دومفعولی درس راپیداکرده وبه طورصحیح آنهاراترجمه کنند.

روش تدریس :

داستان گویی ، توضیحی وتقریری ، تصحیح غلطها

رسانه های آموزشی : کتاب درسی ، برگه های زیراکس شده بخش ترجمه، گچ وتابلووتخته پاک کن

فعالیتهای پیش ازشروع درس :

حضوروغیاب ، احوال پرسی ، سپس شروع فعالیت بانام خداوندمتعال

آماده سازی وایجادانگیزه : 

 دونفرازدانش آموزان طبق قرارجلسه ی قبل ، واژگان ولغات جدیددرس راروی تابلوباخط خوش همراه باترجمه ی آنهاقبل ازشروع درس می نویسند.

قسمتی ازدرس به روش داستان گویی «دوصحنه ی درس اززندگی امام علی<ع>» توسط معلم بیان می شودتادانش آموزانگیزه ی ترجمه درس ایجادگردد

 ارائه ی درس :

مرحله ی اول :

دراین روش ابتدامتن درس ترجمه شده وبیست یاچهل غلط درآن گنجانده می شود.

ترجمه ی درس زیراکس گردیده ودراختیاردانش آموزان قرارمی گیرد.

متن درس به آرامی وشمرده قرائت شده وواژگان جدیددرس راازمتن باهمکاری دانش آموزان پیداکرده وباترجمه ی نوشته شده برروی تابلومقایسه کرده ودرصورت لزوم توسط دانش آموزان یادداشت می شود.

غلطهای متن به صورت دونفری وبه روش مشارکتی ، تصحیح گردیده وارائه می شود.

جهت تسهیل وسرعت درکار ، زیرغلطهاخط کشیده شده است.

 مرحله ی دوم :  

 تصحیح هرعبارت توسط یک دانش آموزارائه شده ونکات درس توسط معلم توضیح داده می شود«زمان افعال ، نوع افعال و....»

فعالیت پایانی :

  یکباربه طورکامل ترجمه ی صحیح درس توسط معلم قرادت شده ونکات دستوری متن یادآورشده ونکات اخلاقی آن توسط دانش آموزان

بیان می شود.

تعیین تکلیف :

مطالعه ی قواعددرس ، یافتن متضادومترادف برای واژگان درس ترکیب قسمتی ازمتن که توسط معلم مشخص می گردد.

جلسه باصلوات برمحمدوخاندان اوبه پایان می رسد.

 

                                   «والسلام»

                                                  

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:33 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
نکته های کلیدی درمدیریت کلاس درس

**  سعی کنیدچشم خودرابه داشته های دانش آموزان بدوزیدنه به نداشته های آنها!

**  همه به محرک نیازدارندوتشویق نوعی محرک سازنده است.

**  اگردانش آموزای درس راخوب بفهمدازآن درس وکلاس راضی است.

**  انتقادسازنده راهمیشه بابیان یکی ازویژگیهای مثبت دانش آموزآغازکنید.

**  رفتارراسرزنش کنیدنه شخصیت را«مثلا : شمارادوست دارم اماکارشمارادوست ندارم»

**  برای تسلط بردانش آموزان ابتدابایدبرخودمان تسلط داشته باشیم.

**  ازشاگردان انتظارمعجزه نداشته باشیم.

**  درمورددانش آموزضعیف بایدخوبی هارابجوییدوتقویت کنید.

**  هرگزدانش آموزرابه کاری که نمی توانیدانجام دهیدتهدیدنکنید،چراکه اوطرف برنده خواهدشد.

**  فرمول تنبیه راپاک کنیدوفرمول تشویق راجایگزین نمایید.

**  بهداشت کلامی رارعایت نمایید.

**  دانش آموزان آن گونه که مامی خواهیم نمی شوندبلکه آن گونه که هستیم می شوند.

**  برای رسیدن به هدف خوددرکلاس مثبت فکرکنید.

**  برای اثرگذاری بردانش آموزابتدابایدبه خواسته های آنها توجه کنیم.

**  چشم دانش آموزبه رفتارماوگوش اوبه گفتارماست.

**  باروش تدریس دیروزنمی شوددانش آموزان امروزوفرداراآموزش داد.

**  نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است وتدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب است.

**  برای آنکه به ذهن دانش آموزراه یابیدبایدبه دل اوراه پیداکنید.

**  تکالیف بایدتابع توان دانش آموزباشدومایه ی سرگرمی باشدنه باعث عذاب!

**  فقط به فکریاددهی نباشیم بلکه ازهم دیگریادبگیریم.

 «هنرمدیریت کلاس درس»

** استفاده ازایماواشاره«بعضی ازایماهاواشارات معلم مانند:حرکات چشم ، دست ، ابرو ، دهان ، انگشتان وسرباعث تمرکزدقت بیشتردانش آموزان به محتوای آموزشی می گردد.

** مکث های به موقع وهدفمند«درکاهش سروصدای دانش آموزان تاثیرداردوکلاس بهتراداره می شود»

** تدبیرمنفی «یکی از فنون خانواده درمانی است که برا ی ساکت کردن دانش آموزان صدای معلم زیادوطنین شادی کاهش داده می شودتاسکوت کامل برکلاس درس حکم فرماشود»

** نگاه های معنی دار

** ضربه زدن به میزیاتابلو

** تدوین قانون ومقررات کلاس درس

** مثبت بودن معلم

** حذف حرکات مزاحم

** برگزاری جلسه ی اختصاصی«بادانش آموزانی که نظم کلاس رابرهم می زنندوسروصدامی کننددرزنگ تفریح یابعدازکلاس درموردانتظارات خود ازآنهاوبررسی مشکل صحبت شود»

** نگاه عادلانه

** نادیده گرفتن برخی رفتارهای مخفیانه دانش آموزان

** شناخت دانش آموزان«به هراندازه که شناخت معلم ازدانش آموزان بیشترباشد ، به همان اندازه دربرخوردباتیپ های شخصیتی متفاوت آنها ، منطقی تروعقلانی تربرخوردخواهدکرد»

** ایجادانگیزه

** فاصله ی زیادبین خودودانش آموزان راازمیان بردارید.

** درس رابه موقع شروع کنید.

** تدریس خودراخوب تنظیم کنید.

** درس راباتوجه به سطح متوسط دانش آموزان اداره کنید.

** بادانش آموزان مجادله نکنید.

** مسئله ومشکل درون کلاس رادرچارچوب کلاس حل وفصل کنید.

** ازمشارکت فعال دانش آموزان درفهم درس وپاسخگویی به پرسش هااستفاده کنید.

** ازتجربه ی کلاس داری وراه حل های همکاران استفاده کنیدوخجالت نکشیدچراکه انسان نیازبه مشورت ویادگیری دارد.

گروه زبان وادبیات عرب شهرستان خمینی شهر

[ دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 12:31 ] [ مینا جواهر بین ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

وبلاگ متعلق به گروه عربی خمینی شهراست که درتاریخ9/7/1384باهدف آموزش زبان عربی وترویج یادگیری زبان قران ایجادشد.
امکانات وب